TARIH

Kanuni Sultan Süleyman'dan (Muhibbi) 10 Aşk Beyiti

Author
Kanuni Sultan Süleyman'dan (Muhibbi) 10 Aşk Beyiti

Osmanlı Devleti'nde hükümdarların çoğu askeri ve siyasi kişiliklerinin yanında ayrıca edebiyat,el işleri ve diğer mesleki konularda da bilgi sahibiydiler.Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı ve 89. İslam halifesi olan Kanuni Sultan Süleyman edebiyatı ve kuyumculuğu ağır basan bir kişiliğe sahipti.Hürrem Sultan'a duyduğu aşk yüzyıllar boyunca akıllardan çıkmamıştır.Hatta Hürrem Sultan öldükten sonra Sultan Süleyman büyük bir yasa boğulmuştu.Kanuni Sultan Süleyman'ın duyduğu bu büyük aşk gazellerine yansımış ve edebiyatımızda 2779 adet gazel ile en çok gazel yazmış şair olarak bilinir.Bende bu yazımda sizler için Sultan Süleyman'ın bu dillerden düşmeyen o büyük aşkını anlatan ve günümüz aşıklarına da örnek olması dileğiyle 10 güzel beyitini paylaşacağım.

Kanuni Sultan Süleyman'dan (Muhibbi) 10 Aşk Beyiti

1- Nigârâ mest-i çeşmünden harâbum

Beni sanma ben ki mest-i şarâbum

(( Ey sevgili, gözlerin sarhoş etti beni, harabım;beni sanma ki ben şarap yüzünden şarhoşum ))

2- Gül açılsa halk-ı âlem gül gibi handân olur

Sensüzin gülzâr-ı âlem cümle zindandur bana

(Gül açılsa insanlar gül gibi güler yüzlü olur;sensiz âlemin gül bahçeleri zindandır bana)

3- Gice vü gündüz endîşem nigârun fikr ü zikridür

Eser kalmaya ki benden o hâlet olmaya zâyil

(Gece gündüz telaşım güzel yüzlü sevgilinin düşüncesi ve onu zikretmemdir; O keyifli halde uzun süre kalmazsam bedenimden eser kalmasın.)

4- Sensiz ey dilber bana âh ü figân eksük degül

Lâle-veş bağrumda hem dâg-ı nihân eksük degül

(Ey dilber, sen olmayınca ahım ve inleyişim eksik değil;lale gibi bağrımda gizli yaram eksik değil)

5- Geh hayâlidür konan gönlüm evinde geh gamı

Ol harâbe evde mihmân her zaman eksük degül

(Kâh onun hayalidir gönlümün evi üstüne konan kâh hüznü ; o harabe evde misafir her zaman eksik değil)

6- Ey Muhibbî ger dilersen şîr'üni rengîn ola

Fikr ü zikrin her nefesde la'l-i yâr olmak gerek

( Ey Muhibbi şiirin renkli olsun istersen eğer;fikrin zikrin her nefesinde sevgilinin (kızıl) dudağı olmalıdır )

7- Gönderirse ol kemân-ebrû eger gamz okların

Geçürüp sînemden idem cân içinde yir ana

(Gönderirse o yay kaşlı eğer bakışlarının oklarını;göğsümden geçirip can içinde yer edeyim ona)

8- Şem'-i ruhsârın görüb yansam yıkılsam tan mıdır

Şem' gördükçe yakar bâl ü perin pervâneler

( Yüzünün aydınlığını görüp de yansam yıkılsam ayıp mıdır;aydınlık görünce yakar kanatlarını kelebekler )

9- Humârı hoş gören rindem mey-i sahbâdan el çekmem

Cefâsına bakup hârun gül-i râcandan el çekmem

( Baş ağrısını hoş gören bir kalenderim, saf şaraptan el çekmem;dikenin eziyetine bakıp güzel gülden el çekmem )

10- Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra, Kanuni'nin yazdığı bir beyit:

"Günde bir kez görmesem halim n'olur derken benim,

Bir yıl oldu görmez oldum anı andım ağladım."

( Günde bir kerecik görmesem acaba halim nice olur diye dertlenirken, tam bir yıldır onu görmez oldum, onu andım da ağladım )