ПИСАТЕЛЬСТВО

noi gat karg

Author

noi pirok!gorai detintoka...
pirozhokot (kedzwatt?), limb otoi sentaino.
ling, denhef retohen podkagdsres.