TARIH

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

Author

Bugün 29 Ekim 2017. 94 yıl önce bugün büyük meclisimiz hepimize bir Cumhuriyet hediye etti. Kurtuluşumuzun, bağımsızlığımızın, gurur duyduğumuz geçmişimizin mimarı büyük Atatürk bu güne "En büyük bayram" demişti.

En büyük bayramımız kutlu olsun. O kutlu gün Ata'mızın yaptığı muhteşem konuşmayı, Cumhuriyet'imizin değerinin ve onu kazanmak için verdiklerimizin hatırlanması için paylaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal, meclis salonunu çınlatan alkışlar eşliğinde şu konuşmayı yaptı:

"Muhterem Arkadaşlar, 

Mühim ve cihanşümul olağanüstü hadiseler karşısında muhterem milletimizin uyanıp teyakkuza geçişinin kıymetli bir vesikası olan Anayasamızın bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için özel encümen tarafından yüksek heyetinize teklif olunan kanun layihasının kabulü münasebetiyle Türkiye Devletinin zaten cihanca malum olan, malum olması lazım gelen, mahiyeti, beynelmilel idrak edilmiş unvanıyla yadedildi. Bunun tabii sonucu olarak, bugüne kadar doğrudan doğruya Meclisin başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza ifa ettirdiğiniz vazifeyi cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınıza, bu aciz arkadaşınıza veriyorsunuz. Bu münasebetle, şimdiye kadar hakkımda göstermek inceliği buyurduğunuz muhabbet ve samimiyet ve itimadı bir defa daha göstermekle yüksek kadirşinaslığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüksek heyetinize bütün samimiyeti ruhiyemle arzı teşekkürler ederim. 

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

Efendiler, asırlardan beri şarkta mağdur ve mazlum olan milletimiz, Türk milleti, hakikatte fıtratından gelen hasletlerden yoksun telakki ediliyordu. 

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında suizanda bulunanların ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak, dış görünüş düşkünü insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz sahip olduğu vasıfları ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle, medeniyet cihanına daha da kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. 

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

Arkadaşlar, bu yüce müesseseyi vücuda getiren Türk milletinin son dört sene zarfında gözler önüne serdiği zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere tecelliyatını gösterecektir. Bendeniz, aciz dostunuz, mazhar olduğum bu emniyet ve itimada liyakat gösterebilmek için pek mühim gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arzetmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüksek heyetinizin şahsım hakkındaki teveccüh ve itimadının ve gözetmenizin devamıdır. Ancak bu sayede ve Allah'ın inayetiyle şahsıma verdiğiniz ve vereceğiniz vazifeleri en iyi şekilde ifaya muvaffak olabileceğimi ümit ederim. 

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

Daima muhterem arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir surette yapışarak onların şahıslarından kendimi bir an bile üstün görmeyerek çalışacağım. Milletin teveccühünü daima dayanak noktası telakki ederek hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

Bu konuşmanın ardından Afyon vekili kürsüde dua etti ve bu tarihi oturum böylece sona erdi. 

Mustafa Kemal Paşa, sabah meclis başkanı olarak geldiği meclisten Cumhurbaşkanı olarak çıkıyordu. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları Çankaya Köşkü'nde zafer sofrasına oturduklarında Ankara 100 pare top atışıyla yankılanıyordu.

Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası yaptığı efsanevi konuşma

İstanbul'da top atışları gece 3'te başladı. Uyanan İstanbullular bunu işgal kuvvetlerinin saldırısı zannederek sokağa fırladı. İşin aslı sabahleyin gazetelerden ve Vali'nin açıklamalarından sonra anlaşıldı. Yurt çapında bütün resmi kurumlar tatil edildi. Halk sokaklara döküldü. Evler bayraklarla süslendi.